Regulamin „Noworocznego Treningu Sportowego” Sport Drive na Torze Poznań

 

1. Udział w treningu sportowym mogą wziąć udział zawodnicy licencjonowani, kierowcy bez licencji wraz z instruktorem lub po odpowiednim przeszkoleniu. Dla zawodników bez licencji, korzystających z jazd po raz pierwszy, przewidziano szkolenie przed wjazdem na tor. Na miejscu można skorzystać z pomocy instruktora.
2. Organizatorem „Noworocznego Treningu Sportowego” Sport Drive jest firma GOLDEN TRACK, ul. Jana Keplera 6c, 60-158 Poznań, NIP 7792279931.
3. Zajęcia nadzorowane są przez dwie osoby: trenera/instruktora – kierownika treningu oraz jego zastępcę. Jazdy po torze mogą odbywać się tylko w obecności jednej z tych osób.
4. Jazdy odbywają się w godzinach 9:00 – 15:00. Wjazd na trasę zawodów poza wyznaczonymi godzinami jest surowo wzbroniony. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin trwania jazd oraz ich skrócenia.
5. Każdy z uczestników zobowiązany jest do jazdy w kasku i z prawidłowo zapiętymi pasami bezpieczeństwa.
6. Do jazdy na Torze zostaną dopuszczone jedynie samochody, których głośność nie przekracza 93 dB w pomiarze stacjonarnym lub 96 dB w pomiarze dynamicznym. Samochody niespełniające powyższego wymogu nie zostaną dopuszczone do jazdy.
7. Samochody z widocznymi defektami, wyciekami lub niesprawnym wyposażeniem bezpieczeństwa nie zostaną dopuszczone do jazdy.
8. Płatność możliwa jest przelewem lub na miejscu gotówką lub kartą płatniczą, organizator wystawia faktury VAT.
9. Opłata za udział w treningu to 690 zł od samochodu.
10. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy infrastruktury, która uległa uszkodzeniu z jego winy.
11. Każdy z uczestników bierze udział w treningu na własne ryzyko, przejmując pełną odpowiedzialność za powstałe z jego winy szkody, a tym samym zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora.
12. Każdy z uczestników, biorąc udział w treningu poświadcza, że biorąc udział w Imprezie nie znajduję się pod wpływem alkoholu ani środków psychoaktywnych.
13. Uczestnik porusza się po torze na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zdarzenia wynikłe w czasie użytkowania Toru, w szczególności mowa o pogorszeniu stanu zdrowia, utracie życia, szkodach o charakterze materialnym i niematerialnym. W przypadku uszkodzenia infrastruktury torowej lub budynku szkodę pokrywa Uczestnik, który spowodował uszkodzenie. W przypadku zdarzenia z dwoma pojazdami Uczestnicy sami rozwiązują problem pokrycia szkody.
14. Zgłoszenia na trening przyjmowane są na stronie www.sportdrive.pl/kalendarz lub pod numerami +48 605 106 004, +48 784 696 230 lub mailowo: kontakt@sportdrive.pl
15. Po zakończeniu jazd kierowcy i ich samochody oraz serwisy muszą opuścić tor w ciągu 60 minut.